Archive for Kwiecień, 2009

Gdzie uzyskać pomoc?

Często sporządzenie wniosku o dotację jest trudne zwłaszcza, jeśli chodzi o odpowiednie wyliczenia i podanie innych, przewidywanych kosztów czy przychodów przedsiębiorstwa. Chciałbym zachęcić wszystkich, którzy starają się lub zamierzają starać o dotację unijną, do skorzystania z usług firm doradczych. W większości miast możemy znaleźć takie firmy, a przy obecnej konkurencji na rynku firm doradczych ceny za usługę spadają.
Warto zwrócić uwagę, że większość z nas wnioski składa po raz pierwszy, a firmy mają już doświadczenie. Pozwala to w zdecydowanej większości przypadków uniknąć błędów formalnych. Nieoficjalnie wiadomo też, że często firmy doradcze znają z „pierwszej ręki” 😉 dokładne procedury oceny wniosków.
Tutaj zamieszczam katalog firm doradczych związanych z dotacjami unijnymi.

Reklamy

Comments (1)

Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła konkurs pod takim właśnie tytułem. Dla młodych przedsiębiorców czeka 40 000 zł bezzwrotnej dotacji. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób. Będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, które przygotują je do założenia działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, zapoznają się też z regułami marketingu, prawa pracy, spraw kadrowych. Będą też mogły skorzystać z pomocy indywidualnego doradcy. Zwycięzcy programu dostaną także tzw. wsparcie pomostowe, czyli po 1126 zł miesięcznie na bieżące opłaty, składki. Takie wsparcie będzie im wypłacane przez pół roku.

Cała pomoc będzie bezzwrotna, jeśli osoby te będą prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez rok.

Comments (1)

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. cz. 3.

Czy w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie wydatków ponoszonych rzeczywiście należy sporządzić we wniosku metodologię ich wyliczenia?

Tak, zgodnie z instrukcję wypełniania wniosku, metodologię należy sporządzić niezależnie od sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Różna jest jednak specyfika metodologii – w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem konieczne jest odniesienie się w metodologii do realnych wydatków danej placówki w poprzednim okresie czasu. W celu przyjęcia kwoty kosztów pośrednich rozliczanych wg rzeczywiście poniesionych wydatków, wystarczająca jest metodologia będąca kalkulacją przewidywanych kosztów rynkowych.
Czytaj resztę wpisu »

Dodaj komentarz

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. cz. 2.

Kiedy należy dokonać wyboru Partnera? Jakie informacje o Partnerze należy podać we wniosku o dofinansowanie?

Dane dotyczące partnera ujmowane są w części II wniosku aplikacyjnego (należy wskazać dane wymagane przez generator wniosków aplikacyjnych), jak również w części opisowej wniosku (zwłaszcza punkt 3.5, opis zadań w punkcie 3.3).
W przypadku, gdy liderem projektu jest instytucja publiczna (zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych), a partnerem ma być instytucja spoza
sektora finansów publicznych (organizacja pozarządowa lub instytucja prywatna), konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyboru partnera zgodnie z procedurą opisaną w dokumentacji konkursowej. Jeżeli terminy obwiązujące w ramach ww. procedury uniemożliwiają dokonanie wyboru przed zakończeniem naboru wniosków, Wnioskodawca w punkcie 2.8 wniosku powinien wskazać TAK (w realizacji projektu przewidziany jest udział partnera), a jednocześnie konieczne jest wypełnienie punktów 2.8.1.1 – 2.8.1.3 (dane partnera) – w przypadku braku tych danych generator nie przyjmie wniosku jako prawidłowo wypełnionego. Dlatego w nazwie (8.2.1.1) należy podać informację „procedura naboru partnera w toku”, wskazać (8.2.1.2) status instytucji, która może ubiegać się o udział w projekcie (np. stowarzyszenie), natomiast w punkcie 8.2.1.3 (adres) – wskazać „województwo podkarpackie”.
Zapisy wniosku w dalszym ciągu powinny precyzować, jakie zadania powierzone zostaną partnerowi podczas realizacji projektu, jak również powinna być zawarta informacja o postępowaniu w celu wyłonienia partnera (wraz z przewidywanym terminem zakończenia procedury).
Czytaj resztę wpisu »

Dodaj komentarz

Odpowiedzi na pytania zadane na spotkaniu informacyjnym w dniu 04.03.2009 r. część 1

Materiał udostępniony do pobrania na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r.

W jaki sposób zaplanować w budżecie środki na zastępstwo za nauczyciela, który się rozchorował (wpis we wniosku o dofinansowanie)?

W ramach wydatków na personel w projekcie kwalifikowalne są wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem danej osoby, a więc wszystkie składowe wynagrodzenia (poza składką na PFRON), jak również ewentualne wynagrodzenie wypłacane w trakcie choroby personelu. Jeżeli dojdzie do choroby osoby z personelu projektu i nie ma możliwości, aby działać bezkosztowo (np. przesunięcie zajęć na czas po okresie choroby), należy zatrudnić inną osobę, która przejmie obowiązki na ten czas (np. stała opieka w grupach przedszkolnych). Choroba personelu jest jednym z ryzyk realizacji projektu, w związku z czym Beneficjent ma prawo (wręcz obowiązek) je przewidzieć i przeciwdziałać mu, przewidując na to odpowiednie środki w budżecie – powinien więc oszacować (na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu placówką) możliwą liczbę dni lub godzin, które przeciętnie przypadają na dni wolne z powodu choroby i odpowiednio powiększyć wynagrodzenie (np. dodatkowa pozycja budżetowa). Założenie takie każdorazowo musi być uzasadnione i podlega ocenie merytorycznej.Jeżeli w przedszkolu są obecnie realizowane zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, za które płacą rodzice – czy można ubiegać się o dofinansowanie takich zajęć w ramach konkursu (dałoby to szansę udziału w zajęciach większej liczbie dzieci)?
Czytaj resztę wpisu »

Dodaj komentarz

Dotacje z PUP

Dotacje z Urzędu pracy możemy przeznaczyć na zakup wyposażenia lokalu – meble, komputery i inny sprzęt niezbędny do pracy. Pieniądze otrzymamy zaraz po podpisaniu umowy, jeśli oczywiście nasz wniosek zostanie zaakceptowany. Możemy je wydać na opisane we wniosku rzeczy w terminie określonym przez Urząd pracy, a wszystkie wydatki muszą być przez nas udokumentowane.
Urząd pracy w ciągu roku przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia działalności, dlatego też sprzęt, który kupimy przez ten rok musi być u nas – nie możemy go sprzedać. Po roku jednak, jeśli nie będziemy zalegać z urzędowymi opłatami (podatki, ZUS) sprzęt stanie się naszą własnością i możemy nawet zlikwidować działalność gospodarczą.
Jeśli jednak przestaniemy z jakichkolwiek względów prowadzić działalność przed upływem 12 miesięcy, dotację będziemy musieli zwrócić z odsetkami liczonymi od dnia oddania do dyspozycji środków. Biorąc pod uwagę, że obecnie istnieje możliwość płacenia niższych składek ZUS, w granicach 200-300 zł, 17000 zł które otrzymamy, nawet, jeśli działalność okaże się niewypałem, warte jest ponoszenia tego wydatku. 300zł x 12 miesięcy to 3600zł – 13400 zostanie w naszej kieszeni. Nawet biorąc pod uwagę spadek wartości zakupionego sprzętu i inne opłaty, jeśli poprowadzimy nawet niedochodową działalność przez rok to i tak wyjdziemy na swoje.

Comments (1)

Dotacje z Urzędu Pracy w Rzeszowie

W każdym mieście Urząd Pracy ustala własne warunki przyznawania dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W niektórych miastach wystarczy wypełnić wniosek, ale w Rzeszowie wygląda to trochę inaczej.

Liczba chętnych do otrzymania dotacji znacznie przekroczyła możliwości Urzędu. Prawdopodobnie było to w tym roku spowodowane masowymi zwolnieniami i wzrostem bezrobocia. Tak czy inaczej, urzędnicy przeprowadzili ankiety, na podstawie których wybrali osoby do szkolenia. Bo od szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej wszystko się zaczęło. Jego ukończenie to konieczny warunek do otrzymania dotacji.

Szkolenie jest jak najbardziej przydatne – ludzie dowiadują się podstaw prawa podatkowego, prawa pracy, dowiadują się, jak i jakie dokumenty wystawiać w jakiej sytuacji, ogólnie gdyby nie biurokracja pewnie wogóle byłoby nie potrzebne, ale ktoś musi nam pokazać, jak poruszać się w urzędniczej dżungli.

Comments (1)

Older Posts »