Odpowiedzi na pytania zadane na spotkaniu informacyjnym w dniu 04.03.2009 r. część 1

Materiał udostępniony do pobrania na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r.

W jaki sposób zaplanować w budżecie środki na zastępstwo za nauczyciela, który się rozchorował (wpis we wniosku o dofinansowanie)?

W ramach wydatków na personel w projekcie kwalifikowalne są wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem danej osoby, a więc wszystkie składowe wynagrodzenia (poza składką na PFRON), jak również ewentualne wynagrodzenie wypłacane w trakcie choroby personelu. Jeżeli dojdzie do choroby osoby z personelu projektu i nie ma możliwości, aby działać bezkosztowo (np. przesunięcie zajęć na czas po okresie choroby), należy zatrudnić inną osobę, która przejmie obowiązki na ten czas (np. stała opieka w grupach przedszkolnych). Choroba personelu jest jednym z ryzyk realizacji projektu, w związku z czym Beneficjent ma prawo (wręcz obowiązek) je przewidzieć i przeciwdziałać mu, przewidując na to odpowiednie środki w budżecie – powinien więc oszacować (na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu placówką) możliwą liczbę dni lub godzin, które przeciętnie przypadają na dni wolne z powodu choroby i odpowiednio powiększyć wynagrodzenie (np. dodatkowa pozycja budżetowa). Założenie takie każdorazowo musi być uzasadnione i podlega ocenie merytorycznej.Jeżeli w przedszkolu są obecnie realizowane zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, za które płacą rodzice – czy można ubiegać się o dofinansowanie takich zajęć w ramach konkursu (dałoby to szansę udziału w zajęciach większej liczbie dzieci)?

Formami wsparcia finansowanymi w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL są działania przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Widoczna więc jest tutaj zasada dodatkowości – nie ma możliwości finansowania działań, które funkcjonują w poszczególnych placówkach bez wsparcia (np. przejęcie finansowania ze względu na dostępność środków), ale wyłącznie takich, które bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mają szans na realizację. Dlatego właśnie jednym z podstawowych części ocenianych we wniosku o dofinansowanie jest uzasadnienie realizacji projektu.
Nie ma możliwości odpowiedzi na tak zadane pytanie – dopiero wniosek aplikacyjny będzie pokazywał, jakie są przeszkody w udziale wszystkich dzieci
w zajęciach językowych lub czy istnieje realne, uzasadnione zagrożenie, że zajęcia dotychczas realizowane nie będą mogły się odbywać w dalszym okresie czasu itp.

Czy w przypadku likwidowania przez gminę placówki, która została objęta dofinansowaniem należy zwrócić środki z dotacji?

Niebezpieczeństwo zwrotu środków z dotacji na dofinansowanie realizacji projektu wynikać może z tego, że projekt nie jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Jeżeli zadeklarowano, że finansowanie placówki objętej wsparciem w projekcie zostanie przejęte przez daną gminę, a ta nie wywiąże się z tego założenia – rzeczywiście istnieje podejrzenie, że projekt nie został zrealizowany zgodnie z założeniami.
Dotacja jest przekazywana na zrealizowanie konkretnych działań i z realizacji tych działań Beneficjenci są rozliczani. Istotnie jest tak, że każdy projekt powinien odznaczać się trwałością, a ideą wsparcia w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL jest stworzenie placówek wychowania przedszkolnego, które po zakończeniu Programu nadal będą funkcjonować, jednak umowa o dofinansowanie projektu nie narzuca takiego obowiązku, ani żadnego konkretnego terminu, do którego placówki te miałyby zostać utrzymane.

Czy w ramach konkursu mogą zostać objęte wsparciem zespoły wychowania przedszkolnego?

Tak – jak wynika z form wsparcia możliwych do dofinansowania, wsparciem mogą być objęte przedszkola, jak również inne formy wychowania przedszkolnego.

Kogo dotyczą przyznawane punkty dodatkowe za kryteria strategiczne(instytucje mające doświadczenie w realizacji projektów, te które już otrzymały wsparcie w ramach PO KL) – lidera czy partnera?

Kryterium strategiczne: Projekt kierowany wyłącznie do placówek, które do momentu składania wniosku w ramach PO KL otrzymały wsparcie (rozpoczęcie realizacji wsparcia lub zaplanowanie projektu do realizacji w ramach innych programów operacyjnych w regionie przez umieszczenie na liście projektów indywidualnych lub przyjętych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej) współfinansowane z funduszy strukturalnych.
Kryterium to nie dotyczy ani lidera, ani partnera, ale placówki wychowania przedszkolnego, która zostanie objęta wsparciem (placówka taka może być bezpośrednio Beneficjentem, ale też projekt może być realizowany np. przez organizację pozarządową, instytucję prywatną lub inną instytucję publiczną na jej rzecz).

Jaką metodologię należy przyjąć przy określaniu kosztów pośrednich w składanym wniosku o dofinansowanie?

Przykładową metodologię wyliczenia kosztów pośrednich zawierają Zasady finansowania PO KL.
W metodologii wyliczenia dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem konieczne jest oparcie się w niej o realne wydatki placówki, które były ponoszone w poprzednim okresie czasu. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków – wystarczająca jest metodologia będąca kalkulacją przewidywanych kosztów rynkowych.

Czy przedszkole niepubliczne, które nie otrzymuje wsparcia (dotacji z Urzędu Gminy) może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie?

Każdy Beneficjent może wystąpić o dofinansowanie, jedynym zastrzeżeniem jest zawarcie partnerstwa, gwarantującego wniesienie do budżetu projektu 1,5-procentowego wkładu własnego pochodzącego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli Wnioskodawcą nie jest placówka publiczna (kryterium dostępu).

Czy w ramach projektu można finansować warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli?

Tak, jeżeli jest to logicznym uzupełnieniem projektu (np. przygotowanie do wdrażanej w placówce w ramach projektu nowej metody nauczania). Nie ma możliwości, aby był to jedyny lub główny element projektu (w takim przypadku właściwym Działaniem byłoby 9.4).

W której pozycji budżetu należy wykazać wynagrodzenie księgowego, który księguje wydatki i rozlicza wynagrodzenie, a nie rozlicza projektu?

Jeżeli księgowy księguje wydatki i wynagrodzenie ponoszone w ramach budżetu projektu, to jednocześnie rozlicza projekt i powinien być przewidziany w jego budżecie. Koszty księgowości stanowią jeden z elementów dopuszczalnego katalogu kosztów pośrednich, ale też mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich.

Czy zakup samochodu w ramach wniosku o dofinansowanie jest kosztem kwalifikowanym i czy spełnia kryteria cross-financingu?

Koszt zakupu pojazdów, o ile jest uzasadniony, niezbędny do realizacji projektu i ekonomiczny (w stosunku do np. wynajęcia lub opłacenia usług transportowych) – jest kwalifikowalny. Zakup pojazdów (podobnie jak mebli) niezależnie od wartości jednostkowej zawsze wchodzi w limit kosztów objętych cross-financingiem (10% wartości projektu).

Czy składając wniosek na kontynuację funkcjonowania przedszkola już otrzymującego dotację z EFS do dnia 30 czerwca 2009 r. można zaplanować okres rozpoczęcia
realizacji projektu na 1 sierpnia 2009 r., a działalność w ośrodku przedszkolnym od 1 września 2009 r.?

Termin realizacji projektu, zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej nie może być wcześniejszy niż termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IP, a jednocześnie sugerowane jest, aby nie był wcześniejszy niż 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków (czas na zakończenie procedur związanych z oceną formalną i merytoryczną wniosku, negocjacjami oraz podpisywaniem umowy o dofinansowanie projektu) – czyli w przypadku konkursu 8/POKL/9.1.1/2009 – 25 sierpnia 2009 r.
Działania w projekcie nie muszą ograniczać się do terminu prowadzenia wsparcia, ale też obejmować okres niezbędny na zadania dodatkowe, związane z przygotowaniem tych działań, administracją itp.
Terminy zaproponowane w pytaniu są więc możliwe, przy czym zaznaczyć trzeba, że z form wsparcia możliwych do dofinansowania wynika, że nie ma możliwości sfinansowania kontynuacji funkcjonowania przedszkola, ale że formy wsparcia powinny obejmować działania przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Widoczna więc jest tutaj zasada dodatkowości – nie ma możliwości finansowania działań, które funkcjonują w poszczególnych placówkach bez wsparcia (np. przejęcie finansowania ze względu na dostępność środków), ale wyłącznie takich, które bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mają szans na realizację. Dlatego właśnie jednym z podstawowych części ocenianych we wniosku o dofinansowanie jest uzasadnienie realizacji projektu. Wniosek aplikacyjny powinien pokazywać, jakie są przeszkody w udziale dzieci w edukacji przedszkolnej lub czy istnieje realne, uzasadnione zagrożenie, że zajęcia dotychczas realizowane nie będą mogły się odbywać w dalszym okresie czasu itp.

Czy można finansować z projektu odpis na ZFŚS oraz „13”-kę?

Tak, w ramach budżetu projektu kwalifikowalne są wszystkie regulaminowe składowe wynagrodzenia, poza składką na PFRON.

W jaki sposób (przez jaki dokument) ma zostać zagwarantowane wniesienie wkładu własnego do projektu przez JST?
Poprzez złożenie wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego (lub jej jednostkę organizacyjną) lub też przez inną jednostkę w partnerstwie z JST. We wniosku aplikacyjnym powinny znaleźć się zapisy, które udowodnią wniesienie wkładu własnego, zwłaszcza w punkcie 4.3 wniosku. W przypadku wkładu pieniężnego jest to wystarczające, w przypadku wkładu niepieniężnego powinno z budżetu szczegółowego projektu wynikać, jakie wydatki mają być pokrywane w ramach wkładu własnego niepieniężnego.

Czy środki stanowiące wkład własny JST do projekt muszą być przelane przez Gminę na konto projektowe?

Tak, wszystkie wydatki w ramach projektu powinny być (o ile to możliwe) ponoszone z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego – w tym wkład własny JST (pieniężny).

Jak należy skonstruować budżet dla projektu składanego w partnerstwie?

W budżecie projektu powinny być ujęte wszystkie wydatki w ramach realizacji projektu, bez konieczności wskazywania w budżecie szczegółowym, które z nich ponoszone będą przez lidera, a które przez partnerów projektu. Jednocześnie w punkcie 3.5 wniosku powinny być opisane sposoby zarządzania projektem, wraz z planowanym sposobem dokonywania przepływów finansowych pomiędzy liderem a partnerami projektu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: