Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. cz. 2.

Kiedy należy dokonać wyboru Partnera? Jakie informacje o Partnerze należy podać we wniosku o dofinansowanie?

Dane dotyczące partnera ujmowane są w części II wniosku aplikacyjnego (należy wskazać dane wymagane przez generator wniosków aplikacyjnych), jak również w części opisowej wniosku (zwłaszcza punkt 3.5, opis zadań w punkcie 3.3).
W przypadku, gdy liderem projektu jest instytucja publiczna (zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych), a partnerem ma być instytucja spoza
sektora finansów publicznych (organizacja pozarządowa lub instytucja prywatna), konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyboru partnera zgodnie z procedurą opisaną w dokumentacji konkursowej. Jeżeli terminy obwiązujące w ramach ww. procedury uniemożliwiają dokonanie wyboru przed zakończeniem naboru wniosków, Wnioskodawca w punkcie 2.8 wniosku powinien wskazać TAK (w realizacji projektu przewidziany jest udział partnera), a jednocześnie konieczne jest wypełnienie punktów 2.8.1.1 – 2.8.1.3 (dane partnera) – w przypadku braku tych danych generator nie przyjmie wniosku jako prawidłowo wypełnionego. Dlatego w nazwie (8.2.1.1) należy podać informację „procedura naboru partnera w toku”, wskazać (8.2.1.2) status instytucji, która może ubiegać się o udział w projekcie (np. stowarzyszenie), natomiast w punkcie 8.2.1.3 (adres) – wskazać „województwo podkarpackie”.
Zapisy wniosku w dalszym ciągu powinny precyzować, jakie zadania powierzone zostaną partnerowi podczas realizacji projektu, jak również powinna być zawarta informacja o postępowaniu w celu wyłonienia partnera (wraz z przewidywanym terminem zakończenia procedury).

W jaki sposób powinny być realizowane w projekcie rozliczenia między Liderem a Partnerem?

Sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem w projekcie nie jest w żaden sposób ograniczony zapisami dokumentów programowych i każdorazowo wynika z zapisów wniosku aplikacyjnego i umowy partnerskiej. W praktyce stosowane są trzy rozwiązania: Nie przewiduje się przepływów finansowych pomiędzy partnerami (np. zakup koniecznych sprzętów przez lidera i przekazanie ich partnerowi). Przewiduje się przepływy finansowe w sposób analogiczny do rozliczania pomiędzy liderem a IP: na wyodrębniony rachunek bankowy partnera przelewane są środki z dotacji, środki te są wydatkowane przez partnera zgodnie z budżetu projektu, a następnie liderowi przedstawiane są rozliczenia, które stanowią część rozliczenia projektu we wniosku o płatność. W części przypadków przepływ ten jest uzależniony od złożenia zabezpieczenia finansowego liderowi przez partnera (obowiązek nakładany przez umowę partnerską, nie wynika on z Zasad finansowania PO KL). Partner dokonuje wydatków z własnych środków, a następnie są one refundowane przez lidera, po przedstawieniu rozliczeń zgodnych ze standardami rozliczeń w ramach PO KL.
W chwili obecnej trwają konsultacje dokumentu o nazwie „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Dokument będzie swoistym poradnikiem dotyczącym funkcjonowania partnerstw w ramach systemu realizacji PO KL,
w związku z czym zachęcamy do korzystania z jego zapisów, kiedy tylko zostaną one przyjęte w ostatecznej wersji.

Czy zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkola jest cross-financingiem?

Zakwalifikowanie danego zakupu do cross-financingu wynika z definicji tego typu wydatków (zawartej w Zasadach finansowania PO KL oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL). Materiał dydaktyczny należy do cross-financingu, jeżeli wypełnia definicję sprzętu, a jego cena jednostkowa jest wyższa od 350,00 (trzystu pięćdziesięciu 0/100) zł.

Jak potraktować w budżecie zakup komputera z oprogramowaniem – czy jest to cross-financing?

Oprogramowanie nie jest cross-financingiem, jednak w przypadku, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia kosztu oprogramowania z kosztu zakupu sprzętu (np. komputer zakupiony wraz z systemem operacyjnym) i podwyższa wartość sprzętu, jest wliczane do cross-financingu w projekcie.

Jeżeli rodzice pokrywają całkowicie koszty wyżywienia w przedszkolu w roku bieżącym – czy w ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na taki cel na kolejny
rok?

Pytanie jest analogiczne do wszystkich poprzednich dotyczących możliwych do dofinansowania form wsparcia – we wniosku musi znaleźć się uzasadnienie realizacji projektu wraz z wszystkimi formami wsparcia w nim przewidzianymi, a celem projektu ma być dążenie do objęcia edukacją przedszkolną większej liczby dzieci.

Czy opłaty za wyżywienie na stołówce szkolnej (za tzw. wsad do kotła) są dochodem projektu?

Nie ma konieczności, aby w budżecie projektu ujmować wszystkie wydatki w ramach działalności danej placówki – niezależnie od tego, czy są pokrywane z dotacji oświatowej, opłat rodziców, czy np. sponsoringu. Informację dotyczącą zapewnieniu dzieciom posiłku w ramach bieżącej działalności placówki można ująć w części opisowej wniosku.
Jeżeli wyżywienie zostanie jednak włączone do budżetu projektu, a opłacane będzie z opłat rodziców, kwota tych opłat powinna być wskazana jako wkład własny (prywatny) w punkcie 4.3 wniosku.

Czy koszt wynagrodzenia księgowej (pracującej na etacie w ZEASie) można zamienić na umowę o pracę ½ etatu w ZEASie i ½ etatu w projekcie? Czy można ująć to w zadaniu zarządzanie projektem?

Tak, możliwe jest finansowanie części etatu osoby zajmującej się księgowością projektu. Jeżeli w systemie zarządzania projektu przewidziano (zgodnie z systemem praktykowanym w danej JST) udział ZEASu lub innej instytucji w rozliczaniu finansowym danej placówki, informacja na ten temat powinna być zawarta w punkcie 3.5 wniosku, wraz z podaniem danych tej instytucji (nazwa, adres, numery NIP i Regon, jeśli posiada). Dzięki temu w umowie o dofinansowanie projektu możliwe będzie wskazanie tej instytucji jako współrealizującej projekt (nie ma konieczności zawiązywania partnerstwa), a tym samym kwalifikowalne będą wydatki poniesione przez tą instytucję (np. wypłata dla księgowej).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: